درباره ما 3

ما اورسون هستیم! جایی که کارهای عالی انجام می شود!

ما به عنوان یک رهبر در صنعت ما، ما همیشه تلاش کردیم تا توسعه فن آوری پیشرفته و روش های ابتکاری انجام دهیم.

[g5plus_feature_box layout_style=”style_02″ image=”1117″ title=”ما در سال جاری 500+ مشتری خوشحال داریم!” description=”ما به عنوان یک رهبر در صنعت ما، ما همیشه تلاش کردیم تا توسعه فن آوری پیشرفته و روش های ابتکاری انجام دهیم.” text_link=”خواندن بیشتر” link=”url:%23|title:View%20more|”]
[g5plus_feature_box layout_style=”style_02″ image=”3120″ title=”گروه کارکنان حرفه ای” description=”ما به عنوان یک رهبر در صنعت ما، ما همیشه تلاش کردیم تا توسعه فن آوری پیشرفته و روش های ابتکاری انجام دهیم.” text_link=”خواندن بیشتر” link=”url:%23|title:View%20more|”]
[g5plus_feature_box layout_style=”style_02″ image=”3121″ title=”15 سال و هنوز هم دیگران را هدایت می کنند.” description=”ما به عنوان یک رهبر در صنعت ما، ما همیشه تلاش کردیم تا توسعه فن آوری پیشرفته و روش های ابتکاری انجام دهیم.” text_link=”خواندن بیشتر” link=”url:%23|title:View%20more|”]
[g5plus_our_team title=”دیدن تیم ما” title_style=”style_01″ category=”ceo,design,marketing” item_amount=”4″ columns=”4″ current_page=”1″ ajax=”0″ is_slider=”true”]
[g5plus_heading title=”ما که هستیم” style=”style_02″ css=”.vc_custom_1504341750520{margin-bottom: 25px !important;}”]

ما به عنوان یک رهبر در صنعت ما، ما همیشه تلاش کردیم تا توسعه فن آوری پیشرفته و روش های ابتکاری انجام دهیم.

[g5plus_lists bullet=”icon” color=”primary” size=”xs” values=”%5B%7B%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-plus%22%2C%22label%22%3A%22%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%81%D9%86%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85.%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-plus%22%2C%22label%22%3A%22%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%81%D9%86%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85.%22%7D%2C%7B%22icon_font%22%3A%22fa%20fa-plus%22%2C%22label%22%3A%22%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%81%D9%86%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85.%22%7D%5D”]
HTML/CSS 90%
طراحی 100%
وردپرس 85%
کد کوتاه 95%
[g5plus_testimonials values=”%5B%7B%22quote%22%3A%22%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%81%D9%86%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85.%22%2C%22author%22%3A%22%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85%22%2C%22author_info%22%3A%22%D8%B3%D8%A6%D9%88%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%22%7D%2C%7B%22quote%22%3A%22%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%81%D9%86%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85.%22%2C%22author%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22%2C%22author_info%22%3A%22%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%22%7D%2C%7B%22quote%22%3A%22%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%81%D9%86%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85.%22%2C%22author%22%3A%22%D8%B9%D9%84%DB%8C%22%2C%22author_info%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%22%7D%5D” layout_style=”style2″ layout_type_2=”st2_type2″ color_scheme=”color-light” arrows_position=”center” arrows_style=”classic” dots=”true” autoplaytimeout=”5000″ nav=”yes”]
[g5plus_counter counter_title=”رضایت مشتریان” counter_value=”5,000″ counter_unit=”+” counter_unit_align=”right” color_scheme=”light”]
[g5plus_counter counter_title=”سال های تجارت” counter_value=”12″ counter_unit_align=”right” color_scheme=”light”]
[g5plus_counter counter_title=”پروژه های تمام شده” counter_value=”95″ counter_unit=”%” counter_unit_align=”right” color_scheme=”light”]
[g5plus_counter counter_title=”کیک و کافه” counter_value=”577″ counter_unit_align=”right” color_scheme=”light”]
[g5plus_partner_carousel size=”size_02″ images=”724,725,726,727,728″ images_opacity=”100″ custom_links_target=”” arrows=”” is_slider=”true”]
X